Aanvraagformulier adoptie

Adoptievoorwaarden: (in het kort)

De adoptant verplicht zich het geadopteerde dier volgens de in Nederland geldende maatstaven voor eigen kosten, een goede verzorging, voldoende vrijheid en beweging, goede voeding en huisvesting te geven.

De adoptant mag het dier niet verhandelen noch met het dier fokken.

Dieren die bij adoptie nog niet geneutraliseerd zijn dienen binnen een jaar na adoptie geneutraliseerd te worden. De neutralisiatiekosten zijn voor rekening van de adoptant.

De adoptant vrijwaart Stichting Zwerfdieren Kreta en haar vrijwilligers van kosten voorvloeiend uit een lichamelijke of psychische afwijking na adoptie.

De adoptant is zelf hoofdelijk aansprakelijk voor schade ontstaan door het geadopteerde dier en vrijwaart de Stichting Zwerfdieren Kreta voor kosten die hieruit voortkomen.

Het is medewerkers van de Stichting Zwerfdieren Kreta toegestaan toezicht uit te oefenen op het nakomen van afspraken gemaakt met de adoptant.

Deze en aanvullende voorwaarden zijn opgenomen in het adoptieovereenkomst die vooraf iedere adoptie ondertekend moet zijn.

Door het verzenden van dit aanvraagformulier geeft u Stichting Zwerfdieren Kreta toestemming om de gegevens volgens de geldende privacywetgeving te verwerken ten behoeve van de adoptie. De gegevens zullen nooit met derden gedeeld worden.


Na verzending van dit aanvraagformulier wordt er contact met u opgenomen om een en ander te bespreken. Wanneer er een match is wordt het betreffende dier voor u gereserveerd en wordt er een huisbezoek ingepland.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik accepteer de adoptievoorwaarden